PSB is being developed by Biadownloadkon.com
MusicMusic Name

Expandmenu Shrunk


شرایط نوشتن دعا وطلسم

دانستن قمر در عقرب:

در روایت است که در این ایام یعنی روزهاییکه قمر در عقرب است مرتکب هیچ کاری نباید شد چرا که به پایان نمی رسد …مخصوصا تزویج وسفر کردن نهی شده است .احکام قمر در عقرب در جدول زیر امده است :

حمل

16-17با نیم روز 18

ثور

13-14با نمیروز 15

جوزا

11-12با نمیروز 13

سرطان

8-9با نیمروز 10

اسد

6-7با نمیروز 8

سنبله

3-4با نیمروز 5

میزان

1-2با نمیروز 3

عقرب

28-29با نمیروز 30

قوس

26-27با نمیروز 28

جدی

23-24با نمیروز 25

دلو

21-22با نمیروز 23

حوت

18-19با نیمروز 20

باید دقت شود که تمام تاریخ ها به قمری هستند.

در ایام قمر در عقرب اگر کاری صورت گیرد نتیجه ی معکوس می دهد .مثلا اگر دعایی را برای گشایش بخت یا برای محبت بنویسید مطمئنا نتیجه ی معکوس خواهید گرفت .بنابراین برای انجام کارها وهمچنین نوشتن ادعیه حتما باید به ایام قمر در عقرب توجه شود .نکته ی دیگه ای که خیلی اهمیت دارد این است که  ساعاتی برای نوشتن ادعیه وجود دارد که در ادامه ذکر می کنم .اما باید توجه شود که بهیچ عنوان ادعیه در شب نوشته نشود .

در بیان ساعات نوشتن دعا:

اسمان شامل دوازده برج است .واین 12 برج شامل 7 کوکب است :( مریخ،زهره،مشتری،قمر،زحل،عطارد،شمس).

برج حمل متعلق به مریخ است

برج ثور متعلق به زهره است

برج جوزا متعلق به عطارد است

برج سرطان متعلق به قمر است

برج اسد متعلق به شمس است

برج سنبله متعلق به عطارد است

برج میزان متعلق به زهره است

برج عقرب متعلق به مریخ است

برج قوس متعلق به مشتری است

برج جدی متعلق به زحل است

برج دلو متعلق به زحل است

برج حوت متعلق به مشتری است

 .اگر بخواهیم طالع کسی را بدست اوریم ،اول نام او ونام مادرش را به طور کامل بر اساس اعدادی که به حروف ابجد اختصاص دارد در می اوریم واعداد را با هم جمع می بندیم .وسپس مرتب بر 12 تقسیم می کنیم تا باقیمانده تک رقمی شود .اگر باقیمانده 1شد طالع شخص حمل اتشی است.اگر2شود ثور خاکی است .اگر 3 شود جوزای بادی است.اگر 4 شود سرطان ابی است .اگر 5 بماند اسد اتشی است .اگر 6 بماند سنبله ی خاکی است .اگر 7 بماند میزان بادی است .اگر 8 بماند عقرب ابی است .اگر 9 بماند قوس اتشی است .اگر 10 بماند جدی خاکی است .اگر 11 بماند دلو بادی است .اگر 12 بماند حوت ابی است.

به طور کلی هر کدام ازبروج 12 گانه مختص عنصر خاصی است که در زیر بیان می کنیم:

۱-حمل     ( آتشی )

2- ثور        ( خاکی )

3- جوزا            ( بادی )

4- سرطان      ( آبی )     

5- اسد      ( آتشی )                         

6- سنبله     ( خاکی )                        

7- میزان     ( بادی )                         

8- عقرب     ( آبی )                       

9- قوس     ( آتشی )                  

10- جدی     ( خاکی )                    

11- دلو       ( بادی )               

12- حوت     ( آبی )